Contact Us

Feel free to get in touch with us


or send us an email at needtee.comgmail.com@


By the way, you can take a look at our FAQs here and find some helpful information.

We will respond your message within 24 - 48 hours


Please read the articles below if you need any additional information.VIVOSHIRT

(được sử dụng khi đặt hàng) (tìm mã đơn hàng trong email xác nhận và theo dõi đơn hàng của bạn tại đây)

Đính kèm tệp (giới hạn 5 tệp)

(Để được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng về các vấn đề chất lượng, vui lòng đính kèm ảnh chụp rõ ràng của (các) sản phẩm được đề cập)

Please do not send mutiple requests on the same issue.

Thank you for your patience! You will receive a reply from us within 1 business day.